Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuł

OOŚ - zmiany c.d.

Kontynuujemy temat nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dotychczas autorem raportu oddziaływania inwestycji na środowisko mógł być każdy, niezależnie od wykształcenia, wykonywanego zawodu czy doświadczenia.

Kto może być autorem raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko?

 

Obecnie autorem oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku zespołu autorów – kierującym tym zespołem powinna być osoba, która:


1)  ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub studia magisterskie w zakresie:
a)    nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
b)    nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych orz nauk o Ziemi,
c)  nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
d)   nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych lub
2)   ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie i posiada co najmniej 5-cio letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5-ciu raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

 

Oddziaływania skumulowane


Kolejną ważną zmianą jest konieczność podania informacji w zakresie powiązań danej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, zrealizowanych lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach:
1)    znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz
2)    w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub
3)  których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia
- w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

 

 

Świadczymy usługi w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Poszukujesz wykonawcy raportu ooś? Interesuje Cię koszt jego sporządzenia? Skontaktuj się z nami, odpowiemy na Twoje pytania.

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch