Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuł

Karta Informacyjna Przedsięwzięca - stan prawny po 1 stycznia 2017 r.

Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Dokument ten jest wymagany przy wnioskowaniu o decyzję środowiskową dla inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. KIP nie jest wymagana w przypadku inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko gdyż wtedy do wniosku o udzielenie decyzji środowiskowej obligatoryjnie dołączany jest raport oddziaływania inwestycji na środowisko. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia może być złożona również w tym drugim przypadku w sytuacji gdy wnioskodawca zgłasza prośbę o udzielenie informacji, co do zakresu wymaganej oceny oddziaływania na środowisko. Od 1 stycznia 2017 roku zakres informacji, które musi obejmować KIP został rozszerzony.

Dotychczasowy zapis o "rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia" prawdopodobnie nie wyczerpywał wymaganej charakterystyki inwestycji i był zbyt ogólny dlatego został poszerzony dodatkowo o opis "cech" planowanego przedsięwzięcia.

 

Wymagania w zakresie charakterystyki obszarów podlegających ochronie zostały uzupełnione o opis "korytarzy ekologicznych" znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. Korytarze ekologiczne nie są obszarami chronionymi w myśl ustawy o ochronie przyrody, niemniej uwzględnienie ich w procesie inwestycyjnym wydaje się zasadne gdyż spełniają one zasadniczą rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ekosytemów i są kluczowe z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności.

 

Poza zmianami do istniejącej i dotychczas funkcjonującej treści KIP dodano kilka nowych punktów. Punkt 11. mówi o konieczności uwzglęcnienia opisiu "przesięwzięć realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przesięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przesięwzięciem".

 

Punkt 12. mówi o "ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej".

 

W punkcie 13. należy podać informacje o "przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko".

 

Punkt 14. powinien uwzględniać opis prac rozbiórkowych w przypadku prac mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 

Ponadto wymaga się uwzględnienia dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów, znajdujących zastosowanie w opisie planowanego przedsięwzięcia.

 

 

--

Opracowanie: Karol Kustusch