Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuł

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 2.

Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji najlepiej wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac, najlepiej rocznym. Procedura różni się w zależności od tego czy inwestor planuje prace remontowe w roku bieżącym lub też w roku następnym.

Gdy inwestor zleca wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w roku poprzedzającym realizację prac remontowych możliwe są dwa następujące warianty postępowania:

 

1. inwentaryzacja wykazała

  • lęgi ptaków lub/i
  • potencjalne miejsca gniazdowania

 

inwestor planuje

 

 

pozostawić miejsca lęgowe ptaków (np. nie zakrywać otworów w stropodachu)

 

inwestor występuje do RDOŚ o zezwolenie na umyślne płoszenie i niepokojenie dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Decyzja RDOŚ określa m. in. termin i warunki prowadzenia prac

uniemożliwić ptakom kolejne lęgi w tych samych miejscach (np. zakryć otwory kratką)

 

inwestor występuje do RDOŚ o zezwolenie na niszczenie siedlisk dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną. Decyzja RDOŚ określa m.in. termin i warunki prowadzenia prac, a także nakłada obowiązek przeprowadzenia działań kompensacyjnych oraz zakrycie otworów (stwierdzonych lub potencjalnych nisz) przed nadchodzącym okresem lęgowym – do końca lutego

 

inwestor uzyskuje odpowiednie zezwolenia

 

przed rozpoczęciem prac inwestor zleca ornitologowi przeprowadzenie kontroli wykonanych zabezpieczeń oraz elewacji budynków w celu potwierdzenia nieobecności ptaków w budynkach w bieżącym sezonie lęgowym


inwestor może rozpocząć prace i prowadzi je pod nadzorem ornitologa

 

 inwestor składa RDOŚ sprawozdanie z realizacji zezwolenia

   

2. inwentaryzacja wykazała

  • brak lęgów ptaków
  • brak miejsc potencjalnego gniazdowania

 

przed rozpoczęciem prac inwestor zleca ornitologowi przeprowadzenie kontroli elewacji budynków w celu potwierdzenia nieobecności ptaków w budynkach w bieżącym sezonie lęgowym

 

w przypadku potwierdzenia przez ornitologa nieobecności ptaków inwestor może rozpocząć prace, ale prowadzi je pod nadzorem ornitologa

w przypadku stwierdzenia przez ornitologa obecności ptaków należy postępować jak opisano w części 1 (Gdy inwestor zleca wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w bieżącym sezonie lęgowym możliwe są trzy następujące warianty postępowania.)
   

 

Opracowanie: Karol Kustusch