Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Artykuł

Opinia ornitologiczna i chiropterologiczna w praktyce – część 1.

Inwentaryzacje przyrodnicze budynków na potrzeby termomodernizacji najlepiej wykonać z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed przystąpieniem inwestora do prac, najlepiej rocznym. Procedura różni się w zależności od tego czy inwestor planuje prace remontowe w roku bieżącym lub też w roku następnym.

Gdy inwestor zleca wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w bieżącym sezonie lęgowym możliwe są trzy następujące warianty postępowania:

 

1. inwentaryzacja wykazała

  • lęgi ptaków

inwestor występuje do RDOŚ o zezwolenie na płoszenie dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną


lub


wstrzymuje rozpoczęcie prac do całkowitego wyprowadzenia lęgów potwierdzonego przez ornitologa


inwestor planuje:

 

pozostawić miejsca lęgowe ptaków (np. nie zakrywać otworów w stropodachu)

uniemożliwić ptakom kolejne lęgi w tych samych miejscach (np. zakryć otwory kratką)

inwestor występuje do RDOŚ o zezwolenie na niszczenie siedlisk dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną nakładające również obowiązek zastosowania działań kompensacyjnych (np. powieszenie budek lęgowych)

 

inwestor uzyskuje odpowiednie zezwolenia


inwestor może rozpocząć prace i prowadzi je pod nadzorem ornitologa

 

 

inwestor realizuje działania kompensacyjne pod nadzorem ornitologa

inwestor składa RDOŚ sprawozdanie z realizacji zezwolenia na niszczenie siedlisk

2. inwentaryzacja wykazała

  • brak lęgów ptaków
  • potencjalne miejsca gniazdowania
jeśli inwestor planuje zakryć potencjalne miejsca gniazdowania występuje do RDOŚ o zezwolenie na niszczenie siedlisk dziko występujących gatunków zwierząt objętych ochroną

po uzyskaniu ww. zezwolenia i potwierdzenia ornitologa, że w budynku nie pojawiły się ptaki inwestor rozpoczyna prace

inwestor realizuje działania kompensacyjne pod nadzorem ornitologa

inwestor składa RDOŚ sprawozdanie z realizacji zezwolenia na niszczenie siedlisk

 

3. inwentaryzacja wykazała

  • brak lęgów ptaków
  • brak miejsc potencjalnego gniazdowania
inwestor może rozpocząć prace i prowadzi je pod nadzorem ornitologa  

 

Opracowanie: Karol Kustusch