Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Trwają prace nad zmianami granic krajowych obszarów Natura 2000.

5 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają prace nad zmianami granic krajowych obszarów Natura 2000.

Natura 2000 – ptasia i siedliskowa.

Modyfikacja granic dotyczyć będzie 18 obszarów zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. Zdecydowana większość z nich, bo 16, to obszary powołane w celu ochrony siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych, są to tak zwane obszary „siedliskowe”, tj. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Niemniej jednak na liście znajduje się również jeden „ptasi” obszar Natura 2000, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB320003 Dolina Dolnej Odry oraz jeden obszar będący zarówno OSO jak i SOO, czyli „ptasi” i „siedliskowy”, jest nim Ujście Warty PLC080001.

Trwają inwentaryzacje przyrodnicze obszarów Natura2000.

29 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają inwentaryzacje przyrodnicze obszarów Natura2000.

Kto zleca, a kto wykonuje inwentaryzacje?

Wiosna to który większość z nas lubi i się nią cieszy, jednak są profesje dla których to okres wytężonej pracy i ścigania się z czasem. Tymi zapracowanymi wiosna ludźmi są przyrodnicy wykonujący inwentaryzacje obszarów Natura2000. Okres zimowo-przedwiosenny był czasem kiedy większość Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ogłaszało przetargi na prace które właśnie ruszyły. W ostatnich dniach pracownicy RDOŚ Białystok uczestniczyli w pracach trwających min. na Bagnie Wizna czy w Dolinie Górnej Narwi.

Dyrektywa Ptasia liczy już 40 lat!

15 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Dyrektywa Ptasia liczy już 40 lat!

W kwietniu tego roku obchodzimy czterdziestolecie obowiązywania Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Directive 79/409/EEC on Wild Birds) popularnie określanej mianem Dyrektywy Ptasiej. Powołana do życia w kwietniu 1979 roku jest jednym z najstarszych unijnych rozporządzeń dotyczących środowiska naturalnego.

Znamy już wyniki zimowego liczenia nietoperzy w Nietoperku.

10 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Znamy już wyniki zimowego liczenia nietoperzy w Nietoperku.

Grupa 40 chiropterologów - specjalistów zajmujących się badaniami nietoperzy – wykonała liczenie nietoperzy zimujących w rezerwacie przyrody i obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003. Rezerwat obejmuje bunkry, labirynt podziemnych korytarzy, dawnego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnieniowego. Jest to największe zimowisko nietoperzy w Środkowej Europie.

Wiosna - trudny okres dla płazów.

1 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Wiosna - trudny okres dla płazów.

Kwiecień przywitał nas iście wiosenną aurą. Choć temperatura jeszcze nie rozpieszcza, to widać jak przyroda dookoła budzi się do życia. Przyleciały już pierwsze bociany, a niektóre ptaki, jak na przykład sowy, wysiadują już jaja. Znaczne ożywienie nastąpiło również wśród płazów gdyż zaczęły masowo opuszczać swoje zimowiska.