Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ochrona ptaków w budynkach.

30 lipca 2017
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Ochrona ptaków w budynkach.

Lato jest dogodnym okresem dla prowadzenia różnego rodzaju prac budowlanych, zwłaszcza termomodernizacji i remontów budynków. Niestety działania te zbiegają się z trwającym sezonem lęgowym ptaków (od 1 marca do 15 października). W rezultacie stwarza to zagrożenie dla lęgów wielu gniazdujących w budynkach ptaków. Przypomnijmy procedurę oraz podstawy prawne, którymi powinien kierować się podmiot planujący remont budynku.

W myśl z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U z 2017, poz. 519 ze zmianami) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Przed przystąpieniem do prac remontowych lub termomodernizacyjnych należy zadbać aby wykwalifikowany specjalista wykonał inwentaryzację przyrodniczą obiektu pod kątem występowania gatunków zwierząt chronionych. Konieczność ta wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2016 r., poz.2183). Najlepiej kiedy inwentaryzacja przyrodnicza (lub opinia ornitologiczna i chiropterologiczna) jest sporządzona w sezonie poprzedzającym planowany remont.


W przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy należy przed przystąpieniem do prac zabezpieczyć wszystkie potencjalne i rzeczywiste nisze gniazdowe stwierdzone przez specjalistę ornitologa. Dopiero wtedy można przystąpić do prac remontowych. Należy zaznaczyć, że usuwanie i niszczenie nisz gniazdowych w budynkach wymaga zgody właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W przypadku gdy stwierdzono nisze gniazdowe i wymagane było ich usunięcie lub zamknięcie po zakończeniu remontu należy wykonać kompensację utraconych miejsc lęgowych poprzez montaż na remontowanym obiekcie lub w jego pobliżu odpowiedniej liczby budek lęgowych.


Więcej szczegółów na ten temat znajduje się pod poniższym linkiem:
http://gdansk.rdos.gov.pl/remonty-budynkow-a-ochrona-ptakow

--

Karol Kustusch