Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Ponownie na temat regulacji prawnych w zakresie wycinki drzew.

13 marca 2017

Ze względu na wciąż pojawiające się zapytania w zakresie zgodnego z prawem postępowania przy wycince drzew postanowiliśmy podsumować w jednym miejscu obowiązujące na dzień dzisiejszy wytyczne oraz procedurę z tym związaną. Najważniejszą zmianą względem wcześniej obowiązujących przepisów jest możliwość wycinki drzew bez zezwolenia na działkach, których właścicielami są osoby fizyczne, a wycinka nie jest związana z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Zezwolenie na wycinkę drzew nie jest wymagane w przypadku:


•    drzew lub krzewów rosnących na terenach będących własnością osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
•    drzew lub krzewów w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
•    krzewu lub krzewów rosnących w skupisku do 25 m2 ,
•    drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (w odniesieniu do topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm w odniesieniu do pozostałych gatunków drzew.


Zezwolenie na wycinkę drzew w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.


Nie oznacza to zniesienia wszelkich ograniczeń w zakresie wycinki drzew i krzewów.


Nadal obowiązują zakazy usuwania drzewa lub krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem śródpolnym, nadwodnym lub przydrożnym znajdującym się w parku krajobrazowym albo na obszarze chronionego krajobrazu, w których obowiązuje zakaz usuwania takich zadrzewień.


Usuwanie drzew a ustawa o ochronie gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów.


Przed przystąpieniem do wycinki należy upewnić się czy drzewa nie są siedliskiem chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. Jeżeli drzewa lub krzewy przeznaczone do usunięcia stanowią siedliska takich gatunków należy złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa w stosunku do czynności zakazanych względem tych gatunków.


Wycinka a obszary chronione.


Dodatkowe zezwolenie należy uzyskać również wtedy gdy drzewo lub krzew jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie obszarów chronionych takich jak:
•    park narodowy lub rezerwat przyrody,
•    obszar Natura 2000 - jeżeli planowana wycinka mogłaby znacząco oddziaływać na cele ochrony danego obszaru Natura 2000,
•    stanowiska dokumentacyjne,
•    użytki ekologiczne,
•    zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
•    nieruchomości objęte ochroną konserwatora zabytków.

 

Świadczymy usługi w zakresie inwentaryzacji drzew i zieleni. Sporządzamy również dokumentacje niezbędne przy wycince w okresie lęgowym ptaków, takie jak inwentaryzacja przyrodnicza, ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna, opinia ornitologiczna. Ponadto realizujemy oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz przygotowujemy karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP).

 

--

Karol Kustusch