Mamy już 10 lat!
email: biuro@avesnature.com.pl tel.: +48 504 122 781 | +48 506 917 163

Biuro badań i ekspertyz środowiskowych

Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 1 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 2 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 3 Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature slide 4

Aktualności

Inwentaryzacja przyrodnicza a ekspertyza przyrodnicza – czyli specyfika terminologii branżowej.

19 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza a ekspertyza przyrodnicza – czyli specyfika terminologii branżowej.

Jak wiele innych dziedzin, również branża środowiskowa działająca w obszarze usług związanych z opracowywaniem raportów i dokumentacji przyrodniczych, operuje unikalną i specyficzną terminologią, która dla osób postronnych może być dość zawiła, a subtelne różnice w nazewnictwie trudne do uchwycenia.

Inwentaryzacja przyrodnicza – kilka spostrzeżeń.

12 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Inwentaryzacja przyrodnicza – kilka spostrzeżeń.

Inwentaryzacje dla inwestycji, a dla nauki.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest często jednym z ważniejszych elementów dokumentu określanego jako raport oddziaływania na środowisko (raport OOŚ). Jednak inwentaryzacje przyrodnicze były wykonywane na długo zanim jako raport ooś stał się standardem. Początkowo inwentaryzacje przyrodnicze były nierozerwalnie związane z naukami przyrodniczymi. Polegały min. na inwentaryzacji obszarów cennych przyrodniczo, dzięki niej uzyskiwaliśmy wiedzę nt. zasobów przyrodniczych obszaru. Powtarzane w kolejnych latach dawały nam obraz zmian w środowisku naturalnym.

Trwają prace nad zmianami granic krajowych obszarów Natura 2000.

5 maja 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają prace nad zmianami granic krajowych obszarów Natura 2000.

Natura 2000 – ptasia i siedliskowa.

Modyfikacja granic dotyczyć będzie 18 obszarów zlokalizowanych w różnych rejonach Polski. Zdecydowana większość z nich, bo 16, to obszary powołane w celu ochrony siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych, są to tak zwane obszary „siedliskowe”, tj. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO). Niemniej jednak na liście znajduje się również jeden „ptasi” obszar Natura 2000, tj. obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) PLB320003 Dolina Dolnej Odry oraz jeden obszar będący zarówno OSO jak i SOO, czyli „ptasi” i „siedliskowy”, jest nim Ujście Warty PLC080001.

Trwają inwentaryzacje przyrodnicze obszarów Natura2000.

29 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Trwają inwentaryzacje przyrodnicze obszarów Natura2000.

Kto zleca, a kto wykonuje inwentaryzacje?

Wiosna to który większość z nas lubi i się nią cieszy, jednak są profesje dla których to okres wytężonej pracy i ścigania się z czasem. Tymi zapracowanymi wiosna ludźmi są przyrodnicy wykonujący inwentaryzacje obszarów Natura2000. Okres zimowo-przedwiosenny był czasem kiedy większość Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska ogłaszało przetargi na prace które właśnie ruszyły. W ostatnich dniach pracownicy RDOŚ Białystok uczestniczyli w pracach trwających min. na Bagnie Wizna czy w Dolinie Górnej Narwi.

Dyrektywa Ptasia liczy już 40 lat!

15 kwietnia 2019
Biuro ekspertyz przyrodniczych AvesNature - aktualności - Dyrektywa Ptasia liczy już 40 lat!

W kwietniu tego roku obchodzimy czterdziestolecie obowiązywania Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Directive 79/409/EEC on Wild Birds) popularnie określanej mianem Dyrektywy Ptasiej. Powołana do życia w kwietniu 1979 roku jest jednym z najstarszych unijnych rozporządzeń dotyczących środowiska naturalnego.